Giỏ hàng

Hóa đơn chứng từ

Biên lai thu tiền 2 liên
Hóa đơn 2 liên
15,000₫
Hóa đơn 2 liên 16x20
Hóa đơn bán lẻ 1 liên
Hóa đơn bán lẻ 1 liên A5
Hoá đơn bán lẻ 3 liên 16x20
Phiếu nhập kho  2 liên 13x19
Phiếu nhập kho 3 liên A4
Phiếu thu 2 liên A5
Phiếu thu 3 liên
Phiếu xuất kho 13x19 3 liên
Phiếu xuất kho 2 liên 13 x 19